: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

برنامه کاری بخش میکروب شناسی ( 1401/12/20 )

برنامه کاری بخش میکروب شناسی در روزهای پایان سال و هفته دوم فروردین

برنامه پذیرش ژنتیک1401 ( 1401/12/16 )

برنامه پذیرش نمونه های ژنتیک پایان سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aspergillus IgM,IgG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

آزمایش جدید ( 1401/12/03 )

آزمایش جدید DHR

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/12/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3