: امروز : یکشنبه ، 09 مهر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جدیدترین اصلاحیه هزینه تست بخش مولکولی (برابرسازی قیمت های ردیف37تا47 قارچ وPCR)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

درصد تخفیف متانفرین و نورمتانفرین ادرار24ساعته

تغییر قیمت Sibling Test

٢٢

تیر
1402

تغییر قیمت Sibling Test

قیمت Sibling Test

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جوابدهی و قیمت Anti phospholipid -IgG/IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نام و هزینه پانل های مولکولی عفونی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Anti Cardiolipin Ab(IgG,IgM),Anti Phospholipid Ab (IgG,IgM) ,SSA ,SSB

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه بخش ژنتیک در سال 1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اردیبهشت
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

فروردین
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه تست های Stool Elastase , C1 inhibitor,TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و تخفیف آزمایش HLA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش ژنتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

دی
1401