: امروز : یکشنبه ، 06 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت و تخفیف آزمایش HLA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش ژنتیک

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٠

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

دی
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایشStool calprotectin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش های Leptospira IgG/IgM, Serotonin, Inhibin B, Androstandiol Lactoferrin(stool),Glucuronide(3 alpha diol)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش های Oxcarbamazepin,MSUD

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف آزمایش های Gastrin,AEA-IgG,Acetylcholine Receptor Ab,Islet cell Ab,Myositis Ab panel,Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis),Chlamydia T.Ab (IgG) ,Chlamydia T.Ab (IgM),NMO Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جدیدترین هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های ژنتیک در سال 1401

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه تشخیص پزشکی 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف فنیل آلانین و تیروزین

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش‌های DHT, IGF-1, PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1401