: امروز : یکشنبه ، 09 مهر 1402 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/31 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgG-4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipid Ab (IgG)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/27 )

شروع فصل گرما

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/25 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Uric Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/24 )

جوابدهی و قیمت Anti phospholipid -IgG/IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/22 )

حجم نمونه موردنیاز

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/20 )

آزمایش ایمونوالکتروفورز ادرار

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Mumps Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HE4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

نام و هزینه پانل های مولکولی عفونی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشCRP (quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشCreatinine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cholesterol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF ( quantitative )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/03 )

پذیرش Cell free DNA (NIPT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشCRP (quantitative)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(Total Ab)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12