: امروز : چهارشنبه ، 03 مرداد 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/31 )

درصد تخفیف تست های موجود در لیست

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/30 )

آزمایش جدید RPR

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/30 )

آزمایش جدید APT

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/29 )

درصد تخفیف Anti TG

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/29 )

درصد تخفیف VMA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(TOTAL)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌ HBcAb (Total)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/23 )

نمونه های مربوط به آزمایش های مولکولی

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/23 )

آزمایش سروتونين

دستورالعمل نمونه گیری ( 1403/03/23 )

دستورالعمل نمونه گیری جهت جلوگیری از خطاهای جداسازی

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

شرایط آزمایش Cell Free DNA ( 1403/03/19 )

شرایط آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Transferrin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Clostridium difficile toxins(A&B)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 19-9

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/08 )

آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/06 )

اصلاحیه هزینه تست ژنتیک سال 1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/03 )

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار ( 1403/03/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1403/03/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)