: امروز : سه شنبه ، 18 مرداد 1401 ساعت
 • جوابدهی پاتوبیولوژی
 • 11جمعه ها تعطیل نیست
 • 10- نمونه‌گیری در منزل
 • 9- نسخ الکترونیک
 • 8- لوح کیفیت
 • 7- ایمنی واکسن
 • 5- کووید19
 • 4- ارسال رایگان
 • 3- کووید پرواز
 • 2- نمونه‌گیری جمعه ها


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin Cادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-Mادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3ادامه مطلب