: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
  • 16-نمونه گیری در منزل و محل کار
  • 15-نمونه گیری نوزادان
  • 14- نمونه‌گیری در منزل
  • 13-ربات پشتیبانی ارسالی
  • 12-جوابدهی پاتوبیولوژی
  • 11جمعه ها تعطیل نیست
  • 10-ربات پشتیبانی
  • 7- ایمنی واکسن
  • 5- کووید19
  • 3- کووید پرواز


آخرین اخبار
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesteroneادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acidادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)ادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Abادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Abادامه مطلب
Noor Laboratory

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Abادامه مطلب

سازمان های طرف قرارداد