: امروز : یکشنبه ، 09 مهر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ethanol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponin I

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)