: امروز : شنبه ، 31 اردیبهشت 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti-ccp

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (Total: IgG/M/A)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

تغییر مقادیر طبیعی ازمایش HBSAg

٢٧

اردیبهشت
1401

تغییر مقادیر طبیعی ازمایش HBSAg

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)