: امروز : چهارشنبه ، 06 مهر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Plasma Lactate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Galactomannan

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab