: امروز : یکشنبه ، 06 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش U.Aldosterone 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV P24 Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HIV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP High Sensitive

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone