: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٥

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٤

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٤

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ACTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HTLV Ab (1+2)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CEA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Ceruloplasmin

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٢

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipoprotein a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)