: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣٠

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CRP-Q , CRP

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgM )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ammonia

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Centromer Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش 17OH Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG,IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-G