: امروز : یکشنبه ، 06 آذر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٢

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Digoxin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estriol (Free)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Leptin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آبان
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آبان
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

آبان
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)