: امروز : سه شنبه ، 18 مرداد 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cystatin C

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش‌های Anti Desmoglein-1,3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٢

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alpha Fetoprotein

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Intrinsic Factor

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PAPP-A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG, IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٨

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM