: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

عدم پذیرش آزمایش IGRA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تاخیر در جوابدهی Adams Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

برنامه پذیرش نمونه های آزمایشگاهی-ژنتیک پایان سال 1402 و ایام نوروز 1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر مرجع VZV-G  و   VZV - M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

بهمن
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير تاريخ انجام TNF-a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

دسترسی سریعتر آزمایشگاه ها با بخش ارسالی

برنامه انجام EPO

٢١

آبان
1402

برنامه انجام EPO

روزهای انجام تست EPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه موردنیاز تست Heparine PF4 يا HIT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

دسترسی سریع به اطلاعات تست ها در سایت

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

روزهای انجام تست Islet cell

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه ارسالی برای تست Plasma Renin activity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٣

آبان
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير برنامه انجام آزمايش TSH receptor Ab،H.pylori IgG,IgA,IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار و مراجعین آزمایشگاه

٣٠

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

ادرار راندوم یا 24ساعته

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

مهر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

نمونه گیری کلسیم یونیزه