: امروز : چهارشنبه ، 03 مرداد 1403 ساعت
Nobat
1 - آیا برنامه ریزی انجام آزمایش ها زمانبندی متوسطی داردو طبق برنامه اجرا می شود؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2 - امکاناتی که برای ارسال نمونه به شکل صحیح وحفظ زنجیره سرد در اختیار شما قرار گرفته است، مناسب می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3 - عملکرد آزمایشگاه را در خصوص اطلاع رسانی در مورد کم بودن مقدار نمونه وعدم پذیرش نمونه چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4 - آیا در صورت بروز مشکل امکان ارتباط سریع با مسئولین آزمایشگاه نور می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5 - نحوه اطلاع رسانی انجام آزمایش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
6 - نحوه اطلاع رسانی تغییر تاریخ و تغییر محدوده نرمال را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
7 - نحوه تهیه وتدوین صورت حساب را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
8 - نحوه گزارش آزمایش های اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
9 - نحوه پاسخگویی و راهنمایی پرسنل بخش ارسالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
10 - سرعت انجام خدمات آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11 - عملکرد و نحوه برخوردهمکاران مسئول انتقال نمونه را چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی