: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Total Thyroxine (T4)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)-capture

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Haptoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/15 )

تغيير تاريخ انجام TNF-a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C-peptide

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA-125

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab ( IgG )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ( Toxoplasma Ab ( IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab(IgG)-avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Renin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش MCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشHBSAg

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Homocysteine

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Insulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Phospholipid Ab (IgM)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Phospholipid Ab (IgG)(screening)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/11/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin