: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Desmoglein-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Desmoglein -1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab(IgG)-avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Brucella spp. Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Clostridium difficile toxins(A&B)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/26 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti mullerian hormone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lithium

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

درصدتخفیف MCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

درصدتخفیف Acetylcholine ,Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

درصد تخفیف ASCA (IgG) , AEA-G

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori Ag (stool)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/20 )

درصد تخفیف FTA Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/14 )

تخفیف Estriol (Free) وDHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab(IgG)-avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Osteocalcin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

کووید-19 ( 1402/10/05 )

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/05 )

تخفیف تست HCV Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SCL-70 Ab (Topoisomerase)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش H.pylori (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1402/10/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشFactor XIII