: امروز : شنبه ، 31 اردیبهشت 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IL-6

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/21 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab(IgG) Avidity

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/11 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IGF-1

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Toxoplasma Ab IgM

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/04 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TSH receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calprotectin (fecal)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Human epididymis protein 4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/10/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index