: امروز : یکشنبه ، 06 آذر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DGP Ab (IgG)

نام آزمایش: Anti DGP Ab (IgG)
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative : <15
Borderline : 15-30
Positive : >30
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط