: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

 

نام آزمایش:  Free Testesterone

روش:  Elisa

واحد:  pg/mL

 محدوده مرجع:  

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 12 سال

0.1 - 4.6

بازه سنی : از 13 سال تا 18 سال

0.18 - 23

بازه سنی : از 19 سال تا 55 سال

1 - 28.2

بازه سنی : از 56 سال تا 150 سال

0.7 - 21.4

بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 12 سال

0.1 - 1.46

بازه سنی : از 13 سال تا 18 سال

0.1 - 2.24

بازه سنی : از 19 سال تا 55 سال

0.1 - 2.85

بازه سنی : از 56 سال تا 150 سال

0.1 - 1.56

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط