: امروز : چهارشنبه ، 12 بهمن 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Copper 24 hrs

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/25 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SGOT (AST)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/24 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/18 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RF

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/17 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Alfa Fetoprotein -Amniotic fluid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Androstenedione

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Calcitonin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgM,IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CMV Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Microglobulin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/03 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Blood Copper

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1400/09/01 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش ASCA (IgG)