: امروز : یکشنبه ، 06 آذر 1401 ساعت
Nobat

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/30 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free PSA

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/29 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/28 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CCP-Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/27 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/23 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TG Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Lipase

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/22 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/20 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش APTT

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/19 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin B12

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/16 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TPO Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pro BNP(NT)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/15 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش IgE

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش(intact) PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/14 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Acetylcholine Receptor Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/13 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش TSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش RBC Folate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Progesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Prolactin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش LH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Testosterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Estradiol

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/12 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش DHEA SO4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Tacrolimus

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HAV Ab (Total)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/10 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش GH basal

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Ferritin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/09 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/08 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش VZV-M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBcAb (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/07 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSB (La) Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti SSA (Ro) Ab(60KD)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/06 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش C4

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش B2 Glycoprotein I Ab (IgM)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش PTH (intact)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgG)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Endomysial Ab(IgA)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/05 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Pyruvate

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Erythropoeitin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti RNP Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti MPO

قابل توجه آزمایشگاههای همکار ( 1401/06/02 )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab IgM