: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
مولکولی-ژنتیک مولکولی

مولکولی-ژنتیک مولکولی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمی بخش:
آقای دکتر علی اکبر امیر زرگر

 


در این بخش ترانسلوکاسیون‌ها در لوکمی‌ها و موتاسیون ژنی در بیماری‌های انعقادی و قلبی و عروقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

F II-FV-MTHFR(C677T,A1298c)
PAI-I(46/56,A/G)-FVII,FXIII
Jak2-Beta Fibrinogen
BCR-ABL-P210-BCR-ABL P190,PML-RAR کمی وکیفی


تجهیزات بخش:

    Biosan Multi ALA    
    Real time PCR DNA technology DT-322
    Real time PCR Light cycler roche  LC-96
    Thermocycler Corbelt
    Nanodrop Thermo  2000c  
    2 دستگاه Thermocycler DNA Technology MTC410
    2 دستگاه   Real time PCR (Rotor gene Q)
    Thermocycler eppendorf gradient
    2 دستگاه Thermocycler techne ,flexigene ,Tc-412 ,Tc-4000


 
   میانگین نظرات : 1 - 1 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط