: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش EBV Ab (VCA)(IgM)

  

نام آزمایش: EBV Ab (VCA)(IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:
< 20 : Negative
20-40 : Borderline
>= 40 : Positive
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط